Wie zijn wij

OVER
-ONS

Wie zijn wij

Waar staan wij voor

Wat is onze eed

Wat zijn onze verplichtingen

Groot Priors

Groot Priors
Sinds de oprichting van de Grote Priorij De Vlaamse Tempeliers, hebben de volgende Tempeliers gediend als Grootprior:

Alfons.jpg

Alfons De Mulder

Grootmeester

Groot Prior Magister I:
Dienst 31/05/2020 - 14/11/2021 (overleden)

Gerard Van Noten.jpeg

Gerard Van Noten

Grootmeester

Groot Prior Magister II:
Dienst 05/12/2021

(heden)

Voor alle ander vragen, informatie, of publicaties, gelieve contact op te nemen met
Gerard Van Noten
+32 (0)485  53 60 32
vannoten.g@skynet.be

Het Kapittel

Gerard Van Noten.jpeg

Gerard Van Noten

Grootmeester

Groot Prior Magister 

Guy Eeckhout.jpg

Guy Eeckhout

Ridder

Monseigneur Bisschop Groot Senechal

ingrid.jpg

Ingrid Dekesel

Dame

Groot Zegelbewaarder

De Ridders

Michael Vaughan.jpeg

Michael Vaughan

Ridder

Groot Maarschalk

Francesco Aerts.jpg

Francesco Aerts

Ridder

Groot Commandeur

Daniel Schauwvliege.jpeg

Daniël Schauwvliege

Ridder

Groot Kanselier

julien de mulder.jpg

Julien De Mulder

Ridder

Groot Visitator

NIET BESCHIKBAAR.jpg

...

...

...

ie zijn wij

W

De oprichter en grondlegger van De Vlaamse Tempeliers is Ridder Groot Meester Groot Prior Magister Alfons De Mulder. 

Het Kapittel zijn zij die momenteel mee besturen, in samenwerking met de Ridders, waardoor de fundamenten van De Vlaamse Tempeliers gelegd werden.

heilige bijbel
zegel_edited.png

aar staan wij voor

W

De Vlaamse Tempeliers orde heeft tot doel de christelijke waarden te beschermen, onze eeuwenoude cultuur te vrijwaren, en onze levenswijze zeker te stellen tegenover de aanvallen van de invasieve en oorlogszuchtige religies, cultuur dodende politici en vrijheid beperkende wetgevingen die er enkel op toeziet een ras van slaven te creëren. Wij gaan vooral voor het behoud van het Christelijk en Vlaams karakter en de bescherming van deze tradities en ideologische doelstellingen overal ter wereld waar deze in gevaar zijn. Onze solidariteit met andere christenen is de bouwsteen van ons bestaan en een morele verplichting van zelfbehoud. Te dien einde leven wij volgens de principes van nederigheid, hulpvaardigheid, samenhorigheid en eerlijkheid.

Wij vormen een groep die via wettelijke middelen als drukkingsgroep bovenstaande waarden en principes wenst te behouden en verder ontwikkelen. De mondialisatie, rassenvermenging en verlies van identitaire samenhorigheid werken wij tegen daar waar mogelijk met alle middelen die ons ter beschikking gesteld worden. Wij blijven nochtans in de strikte legaliteit en wensen dan ook geen opruiende of ongepaste taal te gebruiken, noch te aanvaarden in onze sociale media. Wij doen tevens, als groep, niet aan partijpolitiek en weigeren dan ook alle artikelen te publiceren die zulks onderwerp centraal stellen. Dit verbiedt niet dat onze leden hun opinies mogen hebben en lid mogen zijn van de politieke partij die zij wensen en er actief kunnen zijn. Dat de waarden van de Orde grotendeels in overeenstemming of contradictorisch kunnen zijn met de principes van welke politieke groepering ook is dan enkel te wijten aan het toeval en de ideologieën door deze partijen gehanteerd. Onze orde is en blijft in overeenstemming met de eeuwenoude waarden, tradities, en cultuur van ons volk en géén enkel partijpolitiek standpunt kan ons daarin doen wankelen. De strijd die wij voeren tegen de maatschappelijke afbraak die op huidig ogenblik de "trend" is, zal volgens de vigerende wetgeving gebeuren. Indien dit al anders kan zijn of worden, zullen wij de strikte principes van de "wettige verdediging" hanteren en zullen deze acties zeker niet door ons toedoen opgestart zijn. We zullen nochtans onze verantwoordelijkheid terzake nooit uit de weg gaan.

"Non nobis, non nobis, Domine Sed nomini tuo da gloriam"

"Niet voor ons Heer, niet voor ons, maar glorie enkel in uw naam"

Binnenkant van een kasteel
Kruis-rood_edited.png

W

at is onze eed

Bescherm hulpelozen, en doe geen kwaad

Bescherming van onze Christelijke waarden

Wees moedig en oprecht, zodat God u mag liefhebben

Spreek altijd de waarheid, zelfs als dit tot uw dood leidt

Heb geen angst in het zicht van je vijanden

In dit teken zult gij overwinnen
"In hoc signo vinces"

Kruis-rood_edited_edited_edited.png

W

at zijn onze verplichtingen

Wees beleefd.

Heb respect voor uw meerderen.

Belangrijke beslissingen worden altijd na samenspraak beslist.

Behandel iedereen met respect.

Gezonde discussies zijn toegestaan, maar alleen op een beleefde en vriendelijke toon.

Geen partij politiek binnen de commanderij.

Wij dulden geen aanval op de westerse cultuur en zeden, levenswijze, historische gewoontes zoals onze feesten, Zwarte Piet, enz...

Voor alle duidelijkheid, wij zijn Vlaams-nationalistisch en Christelijk.

Wij dulden geen "positieve discriminatie".

De verdediging van ONS volk primeert en wie bij ons komt, moet zich daar aan houden.

Het helpen en beschermen van de hulpeloze en zwaksten in onze samenleving.

Er word steeds volledige eerlijkheid tegenover de Orde geeist.

Om lid te worden van een Commanderij, zal er eerst een gesprek plaatsvinden met de lokale Prior