BELANGRIJK!!!

Artikkel: Gerard Van Noten Ridder Groot Maarschalk


Broeders, Zusters en geïnteresseerden in de Tempeliers-zaak

Hierbij een bericht van de vroegere Prior "ad interim" van de Commanderij Kortrijk van de Vlaamse Tempeliers Orde genaamd Edwin Tuyttens

"HET COUNCIL VAN PORTUGAL.// Een Broeder stelde mij een vraag omtrent ERKENDE Riddering. In Portugal zijn de Tempeliers blijven bestaan onder de naam DE ORDE VAN CHRISTUS./ Dit geeft Portugal autoriteit. Er zetelt ginds een Overkoepelende Raad, het zgn. COUNCIL der TEMPELIERS die de bestaande Ordes of federaties in Europa erkent, of erkenning geeft, met aan het hoofd een Europese GREAT MASTER./ Om erkend te worden als groep moet je zeker een KATHOLIEKE geloofstrekking hebben of je kunt het vergeten om een Kerk of erkende Priester te krijgen. Welnu, Broeders en Zusters, de groep VT Ninove wordt door het Council en andere ordes NERGENS erkend omdat ze een afwijkend, sektarisch en onduidelijk geloof aanhangen, los van Rome. Een Riddering kan enkel doorgaan in een KERK, niet in een feestzaal, café of kasteel. Bovendien dient de lokale Grand Master een erkend Ridderbrevet te hebben .Daarom zijn alle zegeningen die VT-Ninove uitvoert, ongeldig. / Broeders en Zusters, wij kijken voor een GELDIGE Riddering in het voorjaar, die financieel dragelijk is. Met een kerk, priester en erkende ridders die de Ridderslag gaan toedienen, met oorkonde of certificaat als bewijs. We bewandelen terug de juiste weg, waarbij we als grote Commanderij, ons Vlaams-Nationalisme hooghouden. Een Gezegend weekend gewenst, mijn Broeders en Zusters en DEUS VULT ! / Broeder Edwin, Cdr

Ter intellectiele eerlijkheid en conform de tekst waarbij deze Prior "Ad Interim" verwijderd werd uit onze Commanderij, geeft ik U hier de tekst door HEM geschreven en waardoor hij zijn ontslag verkreeg (tekstueel met fouten):

"Voorstel Broeder Gerard. Héb plannen voor uitbouw. Als je dit ok vindt. Mijn Commanderij staat op 61 fb. Leden nu. Groeit nog steeds en is zoals ik U uitlegde Pangermaans gericht. Ik zou als peter een commanderij in Ieper willen oprichten, en een commanderoj voor onze fb- leden van Duitsland, Vlaamse Tempeliers Germania- Commanderij. Het OHTF is ook reeds gestart in Duitsland met Lutz Kuhlewein. Er is werkruimte daar. Ik stel mij direct onder uw commando en rapporteer over de evolutie. In ruil wil ik de leiding over de gouw West-Vlaanderen waarbij Brugge, Kortrijk en Ieper onder mijn supervisie vallen. Voor Kortrijk neem ik als Senechal Broeder Dick Maes. / Voor Duitsland zie ik toch iets in onze prins OTTO die toch niet oneerbaar lijkt te zijn en regelmatig iets post naar ons. Mijn directe Senechal ginds zou Heinrich Noyer kunnen zijn, gepensioneerd museumdirecteur, oude vriend van mij en expert in oude geschiedenis, ook Flamenfreund. Grote plannen misschien, maar daden komen voort uit dromen. Ik voel dat wat ik nu doe een sneeuwbal is, en ik heb het geluk met U iemand te hebben waar ik mee op de dezelfde golflengte zit. Ik heb alle respect voor GM Alfons, maar met U converseer ik toch beter, Grootmaarschalk. Samen kunnen we grote dingen bereiken. Eerbiedige groeten, Edwin ..".

U kan opmerken dat het hier een poging tot omkoperij betreft want hij zet zich onder mijn commando "in ruil voor…"!!!

Hij werd door het Kapittel verwittigd via aangetekend schrijven dat hij terzake al zijn rechten verloor EN dat wij de hele zaak open en bloot zouden leggen en tevens ALLE andere Ordes van Tempeliers zouden aanspreken met de feiten, indien hij zou trachten onze Orde schade toe te brengen.

BIJ DEZE

Analyse ten gronde:

1. Edwin Tuyttens heeft volgende tekst van 04 april 2021 op onze FB-groep "LEUK" gevonden:

"Als er al commentaren komen over onze Orde, dan zijn deze meestal van het slag: "Jullie zijn niet afhankelijk van Rome en van de Paus".

Het antwoord is nochtans vrij eenvoudig; wij hangen af van de originele kerk, deze van de rots Petrus, eigenlijk de Oud Rooms- Katholieke kerk. En waarom dan?

Logisch: In 1312 werd de ridderorde officieel opgeheven. De grootmeester van de orde, Jacques De Molay, stierf op 18 maart 1314 op de brandstapel in Parijs. In werkelijkheid hadden de Tempeliers zich nooit schuldig gemaakt aan ketterij, afgoderij of aan andere beschuldigingen die hen ten laste werden gelegd. Het zou echter nog tot 2007 duren tot de Katholieke Kerk de orde van de Tempeliers van alle blaam zuiverde.

Als dat geen reden genoeg is om geen deel uit te maken van deze door de eeuwen heen "gemoderniseerde" kerk, dan versta ik het niet meer!!"

Men kan dus vaststellen dat deze persoon qua "hypocrisie" in de top 10 staat, want hetgeen hij nu verkondigd is absoluut in tegenstelling met hetgeen waarmee hij daarvoor perfect akkoord was.

2. Als hij zijn zin niet krijgt, moet hij aan afbraak doen. Moest ik dus hebben toegegeven aan zijn poging tot "omkoperij" dan zou het niet behoren aan Rome of het niet afhankelijk zijn van andere Ordes, allemaal geen beletsel betekenen.

Op het gebied van "betrouwbaarheid en correctheid" is hij dus grandioos gebuisd!!!

3. De ceremonieën die zogenaamd gebeuren in een café of een feestzaal of een kasteel, gebeurden wel in een kasteel (eenmalig), maar onder de auspiciën van een in plaats gestelde Bisschop van de Oud Rooms- Katholieke kerk EN de ridderingen die tot nu toe gebeurden werden gehouden in een kerk en volbracht door een Aartsbisschop, hemzelf geridderd door Michel Da Costa Fernandes.

Ten bijkomende titel weze gesteld dat de heer Tuyttens gretig de hele ceremonie tot postulering doormaakte, met een zeer groot enthousiasme. Door nu de hele boel af te breken heeft hij zichzelf bestempeld als leugenachtig, achterbaks en hypocriet tot in der eeuwigheid.

Zoals beloofd wordt bij deze de hele zaak openbaar gemaakt en indien nodig worden andere stappen ondernomen, waarbij wij niet zullen nalaten eveneens de nazi-sympathie van belanghebbende te onderstrepen, sympathie duidelijk te vinden op zijn FB-pagina. Wij kunnen met deze feiten niet leven.

Wij raden dan ook ten stelligste aan de andere ordes aan -abstractie makend van onze verschillen en divergerende opinies- om goed na te denken alvorens iemand die het verraders-GEN samen met een ongebreidelde en destructieve ambitie, in hun rangen te aanvaarden. Indien nodig zullen wij tevens de hele zaak aanbrengen bij het Council der Tempeliers, organisatie waarvan belanghebbende zelve gewag maakt.


Namens het Kapittel der Vlaamse Tempeliers Orde

Gerard Van Noten

Ridder

Groot Maarschalk

36 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Op Zondag 11 September 2022 zal de Riddering doorgaan van de kandidaat Ridders. Uur Ceremonie: 15.00u Aanwezigheid ter plaatse is wenselijk: vanaf 14.15u Locatie: Monasterium Mariakluizen Keiweg 1 Br

In den beginne was alleen God en hij schiep al het andere. Is het bijgevolg nog logisch om ergens een verschil te maken tussen de verschillende Christelijke strekkingen, als er uiteindelijk maar één G