DE HEILIGE REGEL
&
INWENDIG REGLEMENT

Heilige Regel van de Soevereine & Militaire ORDE van de TEMPEL van JERUZALEM volgens de Strikte Observantie ten gebruike van de Orde van

DE VLAAMSE TEMPELIERS.

Niet ons HEER, niet ons, MAAR U komt alle eer en glorie toe"

 

In de naam van Hem die de Heer van Licht en Vrede, de Hoeder van de Tijd, het verleden, het heden en de toekomst is, de Opperste Bouwmeester van het zichtbare en onzichtbare, aanvaarden wij deze HEILIGE REGEL als levenslijn in volle overeenstemming met onze vrije wil.

Wij aanvaarden en geloven dat Hij ons zal leiden naar de waarheid en de universele liefde, naar de volmaakte eenheid met allen die deel uitmaken van onze wereld

 1. Ik erken de macht die mij leidt;
  Het bestaan van mijn broeders;
  De nood van de lijdende medemens.

 2. In het absoluut besef van mijn zwakte;
  Belijd ik mijn wil om mijzelf te vervolmaken;
  En de steen te polijsten, opdat hij zijn plaats zou vinden;
  In de ideale Constructie van de Tempel der wijsheid;
  En zal helpen op de weg van de kennis.

 3. Ik aanvaard deze Constitutie;
  In overtuiging en het geloof;
  Dat zij mij de weg naar de volmaakte vrede zullen tonen.

 4. Ik zweer deze regel na te leven;
  En hem, in mijzelf mee te dragen;
  Als de sleutel tot het geheim van de ORDE.

 5. Ik weet dat deze Heilige Regel, in zijn geheel, slechts kan worden overgedragen
  aan een broeder, die zijn tweede reis heeft voltooid.

 6. Ik aanvaard hem in de naam van Benedictus die aan de basis lag,
  Van Bernardus, die Hem de Tempeliersorde heeft opgelegd,
  Van broeder Jacques de Molay , die omwille hiervan ter dood werd gebracht:
  Van alle broeders die hem in de dood of de verbanning zijn gevolgd;
  In de naam van allen die lijden, en wachten op mijn woord;
  In de naam van mijn medebroeders, die deel uitmaken van mijn familie;
  In de naam van mijzelf, met hoop op verlichting.

 7. Mannen en vrouwen die zich wensen af te scheiden van de massa en de materiële en egoïstische wereld de rug willen toedraaien;
  Mannen en vrouwen die zich wensen in te zetten, om van zichzelf een volmaakt element van de schepping te maken;
  Mannen en vrouwen die zich wensen te engageren om vrede en rechtvaardigheid te doen heersen, en te strijden tegen overheersing en slavernij in welke vorm dan ook;
  Mannen en vrouwen die hun eer, hun waarde en hun kennis ten dienste willen stellen van een nieuwe wereld;
  Mannen en vrouwen voor wie macht en glorie ondergeschikt zijn, kunnen zonder problemen toetreden, want alleen de Meester en de broeders, in kapittel bijeen, doen hierover uitspraak;
  Hun geest zal op de proef gesteld worden, om te weten of zij rechtvaardig zijn, maar vervolgens zal hen het gezelschap van de broeders worden gegund, en de Heilige Regel zal hen kenbaar gemaakt worden.

 8. De mannen en de vrouwen die tot de broederschap willen toetreden zijn vrij van bindende verplichtingen in andere ordes of broederschappen;

 9. Een ware broeder/zuster gelooft, boven alles, in de absolute beleving van de naastenliefde;
  Hij/zij zal zich te allen tijde en overal, inzetten naar zijn/haar uiterste vermogen om troost, verlichting en hoop te brengen. Zijn/haar mededogen omvat allen die deel uitmaken van zijn/haar wereld in dezelfde overtuiging.

 10. De opperste taak van een broeder/zuster is het verspreiden en verkondigen van de vrede;
  Door zijn/haar vereenzelviging en zijn/haar betrokkenheid, met het lot van zijn/haar naaste, brengt hij/zij de vrede des harten, waar onrust heerst;
  Door het uitvoeren van deze opdracht zal de broeder/zuster werken aan de eigen vrede, en zo de weg naar de kennis voorbereiden; De kennis die voor henzelf, en
  voor allen, de belofte inhoudt van het ware geluk;
  Daarom zullen zij zich door studie en oefening vervolmaken in zelfkennis. Kennis die ze zullen ontvangen en delen met de broeders en zusters, die zich bezighouden met hetzelfde werk.

 11. Voor iedere broeder/zuster, is hun medebroeder/-zuster in de Orde, en in de Onafhankelijke Orde van DE VLAAMSE TEMPELIERS, de eerste familie;
  Hij/zij is hen trouw, en betoont hen de liefde en de toewijding, die men zijn eigenste bloedbroeders/-zusters zou betonen;
  Wanneer er problemen zijn, zal men niet wachten tot er naar gevraagd wordt; Er zal spontaan en vrij, met de medebroeders en -zusters over gesproken worden;
  Men zal nooit aarzelen, wanneer het in de mogelijkheden ligt, zelfs ongevraagd een medebroeder/zuster te helpen, zowel op geestelijk als op materieel vlak, behalve indien manifest ongewenst;
  Men zal zich nooit beroemen, nog beroepen, noch betreuren, over verleende hulp, omdat dit als een normale, natuurlijke en blije daad moet worden beschouwd.

 12. De broeders en zusters aanvaarden en beminnen elkaar, in alles waarin ze op elkaar lijken en van elkaar verschillen;
  Zij leven in wederzijds vertrouwen en eerbied voor elkaar;
  Iedereen is erop bedacht om met tact, broederlijke liefde en grote eerbied voor de persoon van de broeder/zuster, hen attent te maken op datgene wat, in hun houding en gedrag, de eenheid van de groep zou kunnen schaden.

 13. Door de gelofte van gehoorzaamheid geven de broeders/zusters te kennen dat zij bereid zijn te gehoorzamen aan de Meester en aan hun oversten, in alles wat deze hen zullen bevelen, overeenkomstig de Heilige Regel en de Constituties, en wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het doel van de ORDE;
  Zij verplichten zich in geweten, om te gehoorzamen aan de bevelen die hun oversten hen moeten geven, in naam van de heilige gehoorzaamheid;
  Wanneer hem/haar schuld treft, zullen zij dit onbevreesd erkennen. Het komt de broederschap immers toe, als een plicht, te vergeven in naam van de naastenliefde en de broederlijkheid;
  De broeders en zusters kunnen te allen tijde gehoord worden door de Meester en deze laatste zal nooit weigeren een broeder/zuster te aanhoren;
  Zij die gekozen werden om te oordelen, zullen dit doen in barmhartige rechtvaardigheid.

 14. Broeders/zusters zullen de deugd van de nederigheid beoefenen;
  Zij hechten niet aan machtssymbolen;
  Zij die gekozen zijn om leiding te geven, zijn, in de eerste plaats dienaren van hun broeders en zusters;
  Zij aanvaarden geen ereambten omwille van de uiterlijke sier, en nooit in persoonlijke naam;
  Indien zij in voorkomend geval verplicht worden hun ereambt kenbaar te maken, dan gebeurt dit in naam van de VLAAMSE TEMPELIERS; Steeds dienen zij evenwel vooraf de Meester in te lichten of behept zijn met een permanent mandaat; Dit belet niet dat een "ad post" verslag ter zake moet ingediend worden;
  Niemand verheft zich boven een ander;
  De Meester is slechts de eerste onder de gelijken; Hij zal zich bij zijn beslissingen steeds laten leiden door de raad van de medebroeders en zusters;
  Niemand laat zich voorstaan op rang, titel of bezit;
  De broeders zullen diegenen die boven hen geplaatst werden, eerbied en gehoorzaamheid betuigen, zonder zich evenwel te verbinden of te vernederen;
  Diegenen die als leidinggevenden werden gekozen, zullen dat doen met broederlijke liefde en collegialiteit; De sleutel hiertoe is het wederzijds respect, dat alle broeders elkaar toedragen; Tegenover anderen zullen zij zich steeds vriendelijk, gastvrij , correct en behulpzaam vertonen.

 15. De broeders en zusters gehoorzamen aan een innerlijke wet, ook "geweten" genoemd;
  De opperste gehoorzaamheid is de zelfgekozen discipline om de Heilige Regel na te leven in broederlijke barmhartigheid;
  De discipline van de Orde is geen militaire tucht, maar verwijst naar onze aloude structuur, de "vrijwillige" onderwerping van het individu aan het algemeen belang.
  De Orde functioneert onder een gekozen leiderschap;
  Bij hun daden en acties in de Orde van De Vlaamse Tempeliers, onderwerpen de broeders en zusters zich aan de beslissingen van de Meester; Deze zal echter nooit beslissen zonder samenspraak en instemming van het Kapittel; Onder deze vrijwillig aanvaarde tucht, bereikt de gehoorzaamheid haar hoogste doel.

 16. De Meester/Groot Prior heeft de leiding over de Orde van De Vlaamse Tempeliers en draagt de titel van Groot Prior Magister;
  Net als in de Benedictijner-orde heeft hij de volledige abbatiale waardigheid en gezag.
  Hij wordt door de broeders en zusters gekozen op de volgende wijze;
  Zodra de Zetel van de Groot Prior vacant is, roept de Groot Maarschalk de gezagsdragers van de Orde samen. De oproep wordt schriftelijk aan alle betrokkenen verzonden;
  Om toe te zien op de vergadering van dit bijzonder Kapittel wordt, voor de duur ervan, een Verkiezingscommandeur benoemd;
  Deze wijst een "ambtsgenoot" aan, die op zijn beurt een andere ambtsgenoot aanwijst;
  En deze twee broeders/zusters moeten weer twee andere broeders/zusters aanwijzen, zodat zij met zijn vieren zijn En deze vier moeten er weer twee kiezen, zodat ze met zessen zijn, en zo verder tot ze met twaalf zijn. Dit ter ere van de twaalf apostelen. Die twaalf kiezen samen een broeder kapelaan, die de Christusplaats in neemt, en er voor zorgt vrede, naastenliefde en eendracht tussen de broeders en zusters van het kiescollege te bewaren;
  Onder deze dertien broeders/zusters moeten zich minstens acht geridderde en een broeder kapelaan bevinden; Bij ontstentenis van een verkozen kapelaan, zal de Groot Kapelaan deze functie op zich nemen;
  De verkiezingscommandeur voert de administratie en de agenda van het Bijzonder Kapittel dat hij voorzit, maar heeft geen stemrecht;
  De dertien "kiesbroeders"/-zusters moeten een zo getrouw mogelijke representatieve weergave zijn van de samenstelling en de spreiding van de Orde;
  Deze dertien broeders/zusters verkiezen de nieuwe Groot Prior, en maken voor het Groot Kapittel de uitslag bekend;
  Men zal er rekening mee houden, dat de Groot Prior iemand is met ervaring in de Orde, en dat hij belangrijke en verantwoordelijke functies heeft uitgeoefend;
  Het verkiezingscollege moet bijeenkomen binnen de 30 dagen na het overlijden of emeritaat van de oude Prior; De nieuwe Groot Prior kan enkel tot dit ambt verkozen worden indien hij deel uitmaakt van de binnenste cirkel, dit om de Orde te vrijwaren van een vijandige overname;
  Er worden geen kandidaturen gevraagd noch aanvaard en de verkozene kan in "eer en geweten" het ambt weigeren, waarna het verkiezingscollege wederom in beraad samenzit om een nieuwe naam aan te duiden;
  Onmiddellijk na de verkiezingen komen de leden van het Groot Kapittel, in orde van rang, hun getrouwheid aan de nieuwe Groot Prior bevestigen, in diens handen;
  De Groot Prior wordt voor het leven verkozen;
  Ten overstaan van het Kapittel zweert hij dienstbaarheid, trouw en herderschap aan zijn medebroeders en zusters:
  Hij is de hoeder van de Orde, de bewaker van de Heilige Regel, de eerste onder de gelijken;
  Hij draagt de titel van Groot Prior Magister, Grootmeester van Orde van De Vlaamse Tempeliers;
  In alle zaken moet de Groot Prior Magister volgens de vergadering van de Orde handelen;
  Hij moet de gemeenschap van broeders en zusters om raad vragen, en hij moet de beslissingen nemen die door de meerderheid van het Kapittel worden gesteund;
  De Meester oordeelt in eer en geweten, in broederlijke liefde en barmhartigheid en hij laat zich leiden door rechtvaardigheid en mededogen;
  Hij zit het Groot Kapittel, de Algemene Vergadering van de VZW en de Raad van Bestuur voor;
  Hij is tevens in huidig geval Prior van de Priorale Commanderij van NINOVE;
  Hij draagt de eretekens van zijn ambt; Hij is als enige, gemachtigd het Groot Kruis met ketting van de Orde te dragen; Hij leidt de ceremoniën en rituelen waarop hij aanwezig is en bekrachtigt met zijn zegel de beslissingen van de het Groot Kapittel alsmede de benoemingen en bevorderingen tot lokaal Prior;
  Hij of diegene die hij daarvoor aanwijst, vertegenwoordigt de Groot Priorij van de Vlaamse Tempeliers, bij andere broederschappen of verenigingen;
  Samen met de leden van het Groot Kapittel, die daartoe zijn gemachtigd, kan hij de Orde vertegenwoordigen tegenover derden; Hij draagt de versierselen van zijn rang bij officiële plechtigheden zoals het "grootkruis" van de Orde en de staf, symbool van zijn herderschap en meesterlijke waardigheid;
  Hij bezit het "vetorecht" in principiële beslissingen die de Orde zouden kunnen verbinden naar de buitenwereld toe;
  Hij bekrachtigt eveneens de lokale benoemingen, nochtans zonder inmenging in de prerogatieven van de lokale Commanderijen;
  Hij waakt over de strikte toepassing van de Heilige Regel;
  Hij beslist over de oprichting van "Huizen" en "Commanderijen";
  Zijn mandaat is voor het leven en eindigt bij zijn overlijden of bij zijn vrijwillig emiraat of "uitzonderlijk" bij ontslag;
  Wanneer hij bij ziekte of omstandigheden, tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om te besturen, worden zijn taken overgenomen door de Groot Senechal of de Groot Maarschalk al naar gelang de beschikbaarheid;
  Tot verplicht ontslag van de Groot Prior Magister kan slechts worden overgegaan bij zéér ernstige feiten en dan nog door een gezamenlijke beslissing van het Groot Kapittel en ieder Prioraal Kapittel die samen het Magistraal Kapittel genoemd worden;
  In dat geval dient er  een vertegenwoordiging (aanwezig of vertegenwoordigd via mandaat) te zijn van 2/3de  van de bestuursleden van elke Commanderij, en een gezamenlijke meerderheid van 2/3de.

 17. Het Groot Kapittel (of binnencirkel) van de Orde bestaat maximum uit acht broeder/zusters, die met inbegrip van de Groot Prior Magister, de Groot Priorij van DE VLAAMSE TEMPELIERS besturen;
  De leden zijn als volgt:
  - De Groot Prior Magister
  - De Groot Senechal
  - De Groot Maarschalk
  - De Groot Kanselier
  - De Groot Commandeur
  - De Groot Zegelbewaarder
  - De Groot Kapelaan
  - De Groot Visitator

 18. De leden van het Groot Kapittel (binnencirkel) worden door het Algemeen Magistraal Kapittel op voordracht van de Prior Magister, eveneens voor het leven benoemd.
  Een commissie van het Magistraal Kapittel kan de kandidaten "horen", teneinde zich een mening te vormen over hun geschiktheid. Zij kunnen enkel door overlijden of vrijwillig ontslag uit hun functie treden. Onvrijwillig ontslag kan slechts na ernstige feiten, en na beslissing van het Groot Kapittel met 2/3de meerderheid, en bekrachtiging door de Groot Prior die hier ook vetorecht heeft.
  Zij adviseren en assisteren de Prior, die sommige van zijn prerogatieven kan delegeren.
  leder van hen krijgt, in het kader van de omstandigheden en conform hun  competentie, een verantwoordelijkheid opgelegd.

 19. De Groot Senechal vervangt de Groot Prior, en is ondervoorzitter van het Groot Kapittel en het Algemeen Magistraal Kapittel.
  Hij is de geestelijk verantwoordelijke voor de “Observanten”, dit zijn toegetreden leden, die nog geen gelofte hebben afgelegd, maar aangesloten lid zijn van de VZW na storting van hun jaarlijkse bijdrage.

 20. De Groot Maarschalk vervangt eveneens de Groot Prior Magister, en is mede ondervoorzitter van het Groot Kapittel (binnencirkel) en het Algemeen Magistraal Kapittel.
  Hij is verantwoordelijk voor de publicaties, de werving en public-relations.
  Hij staat in voor de communicatie met de externe actoren na beslissing van het Groot Kapittel of op initiatief indien de noodzaak rijst.
  Hij is tevens hoofd ceremoniarius.

 21. De Groot Kanselier vervult bijzondere opdrachten op verzoek van de Groot Prior of het Groot Kapittel.
  Hij is Procureur van de ORDE. Hij is verslaggever van het Groot Kapittel.

 22. De Groot Commandeur houdt toezicht op de correcte naleving van de HEILIGE REGEL. Hij houdt toezicht op de praktische werking van de lokale Commanderijen.
  Hij is verantwoordelijk voor de vorming.

 23. De functie van Groot Baljuw is een cumul- of tijdelijke functie. Deze functie wordt in werking gesteld bij beslissing van het Groot Kapittel en bij absolute noodzaak. Hij/Zij kan de functie van voorzitter van de tuchtraad moeten vervullen of als bemiddelaar optreden bij een conflictsituatie.

 24. De Groot Zegelbewaarder is de beheerder van de financiële middelen. Hij/zij houdt de boekhouding bij en controleert de rekeningen van de Orde en de VZW. Hij/zij controleert driemaandelijks de boekhouding van de lokale Commanderijen die te dien einde een vereenvoudigd verslag uitbrengen.
  Hij/zij brengt jaarlijks verslag uit op de Algemene vergadering van de VZW en de jaarlijkse vergadering van het Algemeen Magistraal Kapittel.

 25. De Groot Kapelaan is de bewaarder van de HEILIGE REGEL. Hij is tevens de spirituele raadgever van de leden en in het bijzonder van het Groot Kapittel.
  Hij houdt toezicht op het algemeen spiritueel gedrag van de broeders en zusters en
  op de correcte naleving van de HEILIGE REGEL, alsook op de strikte toepassing van de rituelen. Hij gaat VOOR bij de religieuze diensten. Hij is rechtstreeks als
  adviseur, verbonden aan de Groot Prior Magister.

 26. De Groot Visitator inspecteert en controleert, zowel centraal als plaatselijk, de inrichting en de werking van de Commanderijen. Hij is tevens "de meester der verzoeken" en zetelt als griffier in de "tuchtraad" indien noodzakelijk.
  De Groot Visitator kan, indien gewenst, te allen tijde, als vertegenwoordiger van de Groot Prior, deelnemen aan regionale vergaderingen van de lokale Commanderijen of indien noodzakelijk zulks een vergadering gelasten, mits akkoord van het Groot Kapittel.

 

Bijkomende functioneringsregelen
 

 1. De leden van het Groot Kapittel leggen in de handen van de Groot Prior Magister een bijkomstige gelofte af. Zij behoren tot de binnenste cirkel van de ORDE.

 2. De regionale Commanderijen houden maandelijks een regionaal kapittel waarin zij hun interne zaken regelen, zonder inmenging van het Groot Kapittel, maar volgens de letter en de Geest van de statuten van de VZW en deze Heilige Regel. Zij maken eveneens de nodige voorstellen en bemerkingen over aan het Groot Kapittel.
  Teneinde te kunnen functioneren heeft iedere Commanderij een eigen bankrekening waarop de lidgelden van de lokale toegetreden en effectieve leden van de VZW gestort worden. Een som van 10% van het lidgeld van de lokale leden zal jaarlijks aan het Groot Kapittel overgemaakt worden om de nodige acties te bekostigen, die voortvloeien uit representativiteit, juridische acties en promotionele daden, alsook diverse werkingsmiddelen.
  Uitzonderlijk kan het Groot Kapittel verzoeken om bijkomstige gelden over te maken om zeldzame doch absoluut noodzakelijke acties naar de buitenwereld toe, te bekostigen. Het Groot Kapittel zal in deze zeer buitengewone omstandigheden een gedetailleerd en gemotiveerd verslag overmaken aan de lokale Commanderijen opdat zij zich terdege van de diepgaande gegrondheid kunnen vergewissen.

 3. De leden van het regionaal Kapittel worden door de Prior en de andere leden van het regionaal Kapittel aangesteld en deze aanstelling wordt bekrachtigd door het Groot Kapittel van de Orde.

 4. ALLE ridderingen gebeuren door de Groot Prior Magister. De andere benoemingen en aanstellingen worden lokaal geregeld en door het Groot Kapittel automatisch bekrachtigd, buiten uitzonderlijke en gemotiveerde tegenwerpingen.

 

 

 

 1. De Groot Prior Magister: Grootmeester van de Orde en voorzitter van het Groot Kapittel.
  Prior: Meester van een lokale Commanderij en Voorzitter van het lokale Kapittel.
  De Groot Senechal: Tweede in rang in de Orde en vervanger van de Grootmeester en geestelijk verantwoordelijk voor de "Oblaten".
  Senechal: Tweede in rang in een lokale Commanderij en vervanger van de Prior en geestelijk verantwoordelijk voor de lokale "Observanten".
  De Groot Maarschalk: Derde in rang in de Orde en vervanger van de Grootmeester. Verantwoordelijk voor de publicaties, werving; public-relations, externe communicatie en hoofd ceremoniarius. Hij houdt de notulen van de vergaderingen bij.
  De Maarschalk: Identieke verantwoordelijkheden maar op lokaal vlak.
  De Groot Kanselier: Vervult de bijzondere opdrachten van het Groot Kapittel. Hij is Procureur en Verslaggever van de Orde.
  De Kanselier: Identieke verantwoordelijkheden maar op lokaal vlak.
  De Groot Commandeur: Hij is verantwoordelijk voor de vorming. Controleert de toepassing van de Heilige Regel.
  De Commandeur: Identieke verantwoordelijkheden maar op lokaal vlak.
  De Groot Baljuw: Cumulfunctie die kan uitgeoefend worden door iedere ridder op aanduiding. Enkel in gebruik bij de samenstelling van een tuchtraad of als bemiddelaar optreden bij een conflictsituatie op "niveau van de ridders" van de volledige Orde.
  De Baljuw: Cumulfunctie uitgeoefend door een ridder op lokaal vlak en  als bemiddelaar enkel voor de broeders en zusters die de rang van "ridder" nog niet bezitten.
  De Groot Zegelbewaarder: Beheerder van de financiële middelen van de Orde en controleur van de financiën en boekhouding van de lokale Commanderijen.
  De Zegelbewaarder: Beheert de financiële middelen van de lokale Commanderijen.
  De Groot Kapelaan: Hoeder van de Heilige Regel en de rituelen. Hij gaat VOOR bij de religieuze diensten. Hij is rechtstreeks als adviseur, verbonden aan de Groot Prior Magister. Hij is eveneens spirituele raadgever van alle toegetreden en effectieve leden van de VZW.
  De Kapelaan: Oefent ­- indien aanwezig - dezelfde functies uit op lokaal vlak.
  De Groot Visitator: Inspecteert en controleert sporadisch, de inrichting en de werking van de Commanderijen. Hij is tevens de "Meester der Verzoeken" en ontvangt ALLE aanvragen of verzuchtingen van de gehele Orde op statutair of functioneel vlak.
  Hij kan de vergaderingen van de lokale Commanderijen bijwonen op aanvraag van de Groot Prior Magister of uitzonderlijk een lokale vergadering beleggen indien noodzakelijk.
  De Schout: Kan worden aangeduid in iedere Commanderij en heeft de verantwoordelijkheid voor de goede orde tijdens de vergaderingen en waakt over de discipline.
  De Connetable: Staat de Schout bij in zijn opdracht. Hij is tevens Gardiaan (bewaker) tijdens iedere ceremonie.
  De Vaandeldrager: Draagt het vaandel bij alle ceremoniële aangelegenheden. Deze functie kan zowel bij de Orde zelf als bij de lokale ceremoniën uitgeoefend worden. Het is een ere-functie en wordt toegekend als bewijs van goede diensten. Iedere Commanderij is gemachtigd zelf een vaandeldrager aan te stellen. Bij het Algemeen Prioraal Convent zal het Vaandel gedragen worden door de vaandeldrager van de plaatselijke Commanderij.
  Al de voorgaande ambten en functies worden enkel toegekend aan "ridders".
  Groot Prioraal Convent: vergadering van alle Commanderijen op voordracht van het Groot Kapittel en waar de algemene beslissingen kenbaar gemaakt en/of besproken kunnen worden. Dit gebeurt jaarlijks of wegens urgentie, bij noodzaak.
  Prioraal Convent: vergadering van de leden van de lokale Commanderijen waar de lokale beslissingen kenbaar gemaakt en/of kunnen besproken worden.
  Het Huis: Commanderij in wording.

 

Wijze van toetreden

 

 1. De nieuwe leden komen tot de ORDE in drie stappen, gesymboliseerd door drie reizen.
  1. De OBSERVANT - is diegene die de bedoeling heeft om op termijn geridderd te worden.
  2. DE POSTULANT - Deze leggen de eerste, tijdelijke geloften af.
  3. BROEDER/ZUSTER - RIDDERS  De ridderlijke gelofte is de volledige toewijding aan de ORDE.

 

Benoemingen en Aanstellingen

 

 1. De Ridders: Worden geridderd door de Groot Prior Magister of zijn plaatsvervanger.
  De Postulanten: Worden in die hoedanigheid aanvaard door de lokale Prior.
  De Observanten: Zijn toegetreden leden in orde qua lidmaatschap en worden aanvaard door de lokale Prior en zijn Kapittel. Zij worden toevertrouwd aan een "peter" die ofwel een "Ridder" ofwel een verdienstig "Postulant" is.
  Wie toetreedt tot de ORDE, blijft gedurende een periode van drie tot zes maanden "Observant". Over de juiste duurtijd beslist het lokaal Kapittel op voordracht van de "peter".
  Hij wordt nadien in de ORDE opgenomen als Postulant, tijdens een initiatie.
  Gedurende de proeftijd als Postulant krijgen zij het nodige onderricht. Op advies van hun mentor "peter", kan de lokale Prior een voordracht indienen om hen als "ridder" van de ORDE aan te stellen en in deze te dienen.
  Deze aanstelling en consecratie gebeurt dan op het eerstvolgend Groot Prioraal Convent van de Orde, en wordt verricht door de Groot Prior Magister of door zijn gemachtigde.

 2. Het Kapittel kan ridders met een bijzondere verdienste uitnodigen lid te worden van de "binnenste cirkel" van de ORDE van DE VLAAMSE TEMPELIERS. Van hen wordt een bijkomende definitieve gelofte afgenomen. Zij worden ook "gelofteridders" genoemd. Bij voorkeur zullen uit hun rangen de toekomstige mandatarissen en functionarissen van de ORDE gekozen worden.

 3. Het lokale Kapittel wordt samengesteld onderling en bekrachtigd door de Groot Prior Magister hierin bijgestaan door het Groot Kapittel.
  Het Groot Kapittel heeft desondanks vetorecht indien het oordeelt dat een bepaalde benoeming of aanvaarding niet strookt met deze Heilige Regel of een gevaar voor de Orde kan inhouden.

 4. De Lokale Commanderij heeft het volle gezag, binnen de beperkingen van de HEILIGE REGEL en de verordeningen vanuit het Groot Kapittel, in haar ambtsgebied dat door het Groot Kapittel werd toegewezen. 

Bijkomende Organisatie
 

 1. Indien in enige tekst de term "KAPITTEL" gebruikt wordt, betreft het hier het Groot Kapittel.
  In het andere geval wordt de benaming "lokaal Kapittel" gebruikt.

 2. Een Commanderij is niet gelimiteerd tot een bepaald aantal leden. Er zal nochtans over gewaakt worden dat een te grote groep niet gaat leiden tot versnippering. In dat geval kan de Commanderij gesplitst worden op voordracht van de lokale Prior en mits bekrachtiging van het Kapittel.

 3. De boekhouding zal gestandaardiseerd zijn en gebruikt de regels opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen (o.a. gedeelte VZW).

 

Onderricht

 

 1. Het is de plicht van iedere verantwoordelijke om continu de leden te instrueren over:
  - De Heilige Regel
  - De geschiedenis van het RIDDDERSCHAP
  - De groei en het bestaan van de RIDDERLIJKE GENOOTSCHAPPEN
  - De geschiedenis van de KRUISTOCHTEN
  - De geschiedenis van de ORDE
  - De ESOTERIE
  - De PROTOCOLS en de SYMBOLEN
  - De BROEDERLIJKHEID en de LIEFDADIGHEID
  - De algemene gedragscodes
  - De organisatie van de ORDE van de VLAAMSE TEMPELIERS

 

Vergaderingen

 

 1. Ieder echelon houdt minstens maandelijks een gewoon kapittel en jaarlijks een plechtig, "openbaar" Convent. De maandelijkse zittingen zijn alleen voor ingewijden toegankelijk. Slechts bij uitzondering, en maximaal driemaal, zijn observanten toegelaten op een "gedeelte" van de zitting.

 2. De Commanderijen kunnen hun "verplicht" jaarlijks Convent laten samenvallen met het Jaarlijks Convent van de Commanderij van het Kapittel dat in principe wordt gevierd op de feestdag van JOHANNES DE DOPER (24 juni) maar zal plaatsvinden op het W-E ervoor of erna wegens evidente redenen. Traditiegetrouw wordt een plechtig jaarlijks Convent ingeleid met een oecumenische viering.

 3. Op dit Convent worden de opnames, de aanstellingen en de bevorderingen in de ORDE ritueel bekrachtigd. De rituelen zijn verplicht, voorgeschreven en dienen conform de regelen te gebeuren.
  De Postulanten hebben geen inspraak. Op de zittingen van het Prioraal Convent, kunnen andere leden en in voorkomend geval zelfs niet leden worden uitgenodigd. Ze zijn echter nooit aanwezig op het esoterische openings- en sluitingsritueel.

 

Administratie en aanvullende toetredingen

 

 1. De ORDE van DE VLAAMSE TEMPELIERS kan overgaan tot de oprichting van een "OBLATUUR". Hier kunnen sympathisanten die geen enkele gelofte wensen of kunnen afleggen een plaats vinden. De OBLATUUR verzamelt de steunende- en ereleden, die de ORDE materieel of financieel steunen en verdedigen. Zij kunnen deelnemen aan de plechtige kapittelen, mogen de “BAUDRIER” dragen, evenwel rangteken, kroon of zwaarden niet. Zij zijn geen lid van de VZW.

 2. De broeders/zuster-ridders blijven zich aan de studie wijden, en vervolmaken zich door de cycli te volgen die worden georganiseerd door het Lokaal Kapittel en de Commanderij van NINOVE als hoofdzetel van de orde en standplaats van de VZW.
  Verder werken zij actief mee aan het dagelijks leven in hun Commanderij en voeren de opdrachten uit die hun door hun hiërarchische oversten worden opgelegd. Zij beoefenen in het bijzonder de praktijk van de broeder- en naastenliefde.

 3. Alle ceremoniën, rituelen, protocollen en symbolen staan uitvoerig beschreven in afzonderlijke charters. De navolging van deze instructies dient strikt geïnterpreteerd.

 

Bestuur en crisisberaad

 

 1. Het Kapittel van de ORDE van DE VLAAMSE TEMPELIERS, de Meester (Groot Prior Magister) en een aantal hoge dignitarissen vormen de "HEILIGE RAAD", die enkel in functie treedt als het bestaan van de Orde op de helling staat. Deze Heilige Raad is samengesteld door het "Kapittel" van de Orde en de eerst geridderde leden om tot een groep van twaalf te komen in navolging van de apostelen. De Groot Prior Magister neemt de finale beslissing betreffende de samenstelling van deze Raad.

 2. Het Kapittel van de Orde houdt minstens vier maal per jaar zijn vergadering.

 3. Het Prioraal Kapittel geldt als het "dagelijks bestuur" van de Commanderijen en komt bijeen wanneer nodig.

Kledij

 

 1. De broeders/zusters-ridders krijgen de witte mantel met het rode ankerkruis op de linkerschouder- de "CHLAMYDE" - dit is het ultieme symbool van hun verbondenheid en voorbehouden aan het ridderschap.
  Tevens dragen zij het "HALSKRUIS" en de BAUDRIER met rode bies + gouden kenteken (lint). Zij dragen de witte handschoenen en desgewenst het zwaard. Zij hebben eveneens recht op een eigen wapenschild, dat ze ter erkenning zullen voorleggen aan de Groot Senechal.

 2. De broeders/zusters van de ORDE van DE VLAAMSE TEMPELIERS vanaf de graad van Postulant dragen de witte mantel en de Baudrier (met rode bies) met het ORDEKRUIS. Voor de andere broeders/zusters is deze mantel eveneens toegelaten doch niet verplicht.
  De mantel wordt alleen gedragen op rituelen plechtigheden, de plechtige kapittels en bij bijzondere gelegenheden.

 

Ceremoniële en praktische beschikkingen

 

 1. ledere COMMANDERIJ dient in het bezit te zijn van :
  - Een boek met de HEILIGE REGEL.
  - De retraits en de instructieboeken.
  - Een kasboek.
  - Een uitgebreid en omstandig register van de aangesloten broeders en zusters.
  - Een ORDEZWAARD.
  - Alle voorwerpen nodig voor de rituelen ( kaarsen, kelk, de 9-armige kandelaar ....)
  AL deze voorwerpen moeten te allen tijde kunnen voorgelegd worden aan de Groot Prior Magister, de Groot Visitator of hun afgevaardigden.

 


Ceremoniële aanspreektitels

|

 1. De Groot Prior Magister van de ORDE van DE VLAAMSE TEMPELIERS wordt aangesproken met:
  "Hoogwaardige Excellentie".
  Eerbiedwaardige broeder/zuster met broeder en zuster.
  De leden van het Kapittel worden aangesproken met "Monseigneur voor de kapelaan (Bisschop)" of “broeder/zuster” gevolgd door hun titel.
  Dit zijn:
  De Groot Senechal
  De Groot Maarschalk
  De Groot Kanselier
  De Groot Zegelbewaarder
  De Groot Kapelaan
  De Groot Visitator
  De Groot Baljuw (indien in functie)

 

Tuchtprocedures – Tuchtraden of Ereraden – Straffen - Verdediging
 

 1. Hij/zij die de HEILIGE REGEL overtreedt, of zich willens en wetens niet houdt aan de normen en gedragscodes die bij ons van toepassing zijn, zal hiervoor terecht gewezen worden. De bestraffing zal steeds gebeuren in een sfeer van rechtvaardige barmhartigheid en broederliefde, en zonder vooringenomen rancunes of woede.
  De bestraffing zal zich tevens stoelen op de rechtvaardigheidsprincipes naar analogie met het Internationaal Strafrecht en ons Strafwetboek art.1 (Nullum Crimen sine lege & Nulla poena sine lege), in bijzonder het legaliteitsbeginsel. De "lege" (wet) is in huidig geval deze Heilige Regel.      

 2. Eenvoudige overtredingen zullen door de Prior, in overleg met zijn raad, behandeld worden.

 3. Afhankelijk van de ernst van de feiten kunnen volgende straffen worden opgelegd.
  -VERWITTIGING: Dit gebeurt in een gesprek tussen de hiërarchie en de overtreder
  op discrete wijze.
  -DE VERMANING: Ook dit gebeurt in beperkte kring, er wordt evenwel een aantekening gemaakt voor de Groot Prior Magister.
  -DE BLAAM : Deze ernstige maatregel wordt publiekelijk in Prioraal kapittel toegekend. Er wordt eveneens een aantekening gemaakt voor de Groot Prior Magister.
  -HET TIJDELIJK VERBOD TOT HET DRAGEN VAN DE MANTEL: Dit is een zeer ernstige maatregel die impliceert dat de betrokkene geen enkel ere- of herkenningsteken van de ORDE mag dragen gedurende de periode van de maatregel.
  De broeder/zuster wordt als het ware naast de gemeenschap geplaatst. De duur van deze maatregel wordt bepaald door de bestraffende overheid overeenkomstig de ernst van het vergrijp met een maximum van één jaar.

 4. Indien de lokale Prior vindt dat de overtreding zijn bevoegdheid overstijgt of hij de mening toegedaan is dat hij reden heeft om zichzelf te wraken, zal hij dit melden aan de Groot Prior Magister die dan een tucht-of een ereraad zal samenroepen om zich uit
  te spreken over het vergrijp. Deze tuchtraad bestaat dan uit:
  - De Groot Baljuw: Deze fungeert als voorzitter en wordt in functie gesteld door de Groot Prior Magister voor de duur van de zaak. Hij mag onder géén beding toebehoren aan de Commanderij van de gedaagde.
  - De Groot Visitator: in functie van Griffier en neemt geen deel aan de debatten.
  - Een Prior vreemd aan de betrokken Commanderij.
  - Twee broeders/zusters: vreemd aan de betrokken Commanderij en van dezelfde rang als de broeder/zuster die gedaagd wordt.

 

 1. De Ereraad benoemt een Procureur, dit is een dignitaris met een gedegen kennis van de HEILIGE REGEL en de gebruiken. De gedaagde broeder/zuster benoemt één of twee verdedigers. Deze zijn naar eer en geweten verplicht hun taak zo goed mogelijk uit te voeren en alle verdedigingsmiddelen uit te putten. Zowel de verdediging als de PROCUREUR mogen getuigen oproepen. De getuigen worden gehoord in het bijzijn van de verdediging die vragen mag stellen.

 2. De Raad oordeelt bij gewone meerderheid, behalve indien de straf de definitieve schorsing inhoudt waarbij een 2/3de meerderheid vereist is.

 3. Na de uitspraak mag de veroordeelde in hoger beroep gaan bij het onmiddellijk hoger echelon zijnde het Groot Kapittel binnen de acht (08) werkdagen volgend op de uitspraak. Het beroep wordt schriftelijk of elektronisch ingesteld en gericht aan de voorzitter van de Raad. Dit hoger echelon is verplicht het geding te hervatten. Het vonnis in beroep is definitief en zonder verhaal.

 4. De beschuldigde of veroordeelde kan evenwel altijd en op ieder ogenblik een beroep doen op de sanctie van de Groot Prior. Ofwel met een genadeverzoek, ofwel omdat hij ervan overtuigd is dat de verdediging niet al haar middelen heeft kunnen gebruiken. Hij zal hiervan wel het bewijs moeten voorleggen.

 5. De Groot Prior zal in zijn Kapittel het dossier opnieuw behandelen. Indien hij dit nodig acht zullen de partijen nogmaals gehoord worden.

 6. De uitspraak is in  kracht van  gewijsde getreden na de beslissing van de Groot Prior en het Kapittel.

 7. Buiten de hogervermelde straffen kunnen de volgende zwaardere straffen door de ereraad uitgesproken worden:
  - Het tijdelijk terugzetten in functie en rang.
  - Het definitief ontnemen van functie en rang met als onvermijdelijk gevolg de definitieve schorsing uit de ORDE.

 8. Aangezien de “RIDDERING” een wijding is, kan deze niet ontnomen worden en blijft verworven.

 9. Er dient bijzonder over gewaakt dat de beklaagde alle mogelijke rechtsmiddelen kan uitputten te zijner verdediging. Tevens heeft hij de meest uitgebreide en vrije keuze van de verdedigers.

 10. Buiten de genoemde dignitarissen of hun gemandateerde vervanger, mag geen lid van de betrokken Commanderij zitting nemen in een ereraad behalve als verdediger.

 11. leder vonnis dient omstandig en grondig gemotiveerd en ondertekend door alle leden van de raad.

 12. Bij de leden van de ereraad dient het principe voorop te staan dat het eerder de bedoeling is te helpen en te corrigeren eerder dan te straffen. In alles dient het respect voor de menselijkheid, de broederliefde en de rechtvaardige beslissing in het belang van de gemeenschap en het individu, voorop te staan.

 

Algemene principes
 

 1. De ORDE van DE VLAAMSE TEMPELIERS, is volledig ONAFHANKELIJK en los van iedere bevoogding door een andere soortgelijke organisatie of ORDE. Zij put haar waarheid uit de "Rots Petrus" die de originele Kerk vertegenwoordigt en als dusdanig volgt zij de leer van de Oud Rooms-Katholieke Kerk.

 2. De broeders/zusters van de ORDE van de Vlaamse Tempeliers volgen de Tradities en de Regel van de "De Arme Ridders van CHRISTUS" en de "TEMPEL van SALOMON" opgericht in1119 door HUGUES de PAYENS en GODFRIED van SINT OMAARS.

 3. Om reden van haar hiërarchische structuur noemt de ORDE zich "militair". Er mag geen verwarring bestaan met een gewapende militie, wat de ORDE niet is.

 4. De ORDE van De Vlaamse Tempeliers pretendeert niet de erfgenaam te zijn van de Middeleeuwse Orde, wel de navolger naar de geest met als hoogste doel het beschermen van de Christelijk-Westerse cultuur. Als dusdanig werd zij opgericht op 31/05/2020 en is volledig autonoom.

 5. De broeders/zusters van de ORDE van de Vlaams Tempeliers wensen de ORDE meer inhoud te geven en de weg naar de oorspronkelijkheid te bewandelen.
  Zij geloven in de inwijding in kennis.

 6. Zij werken volgens de cirkelstructuur.
  Een buitenste cirkel is de vereniging die bestaat uit alle leden, postulanten en ridders.
  Een binnenste cirkel die bestaat uit ingewijden. Deze is tevens de VZW. Zij volgen de weg ter vervolmaking van de kwaliteit van hun leven via het beleven van
  een individuele broederschap, ontdaan van een overschot aan materialistische overdaad, als middel om boven zichzelf uit te stijgen. Zij verrichten een bestendig onderzoek om zichzelf te overtreffen.

 7. Teneinde te kunnen toetreden dienen de POSTULANTEN:
  Het uitgesproken verlangen te bezitten om de ORDE te dienen.
  Niet te worden geleid door ijdelheid.
  Zich te interesseren voor wat er gebeurt met de VLAAMSE waarden en geplogenheden.
  Zich te interesseren voor de middeleeuwse en hedendaagse geschiedenis van de Tempel.
  Over een uitgesproken gevoel van naastenliefde te beschikken .
  Geïnteresseerd te zijn in het algemeen historisch onderzoek m.b.t het huidig aspect van de TEMPEL en de traditionele genootschappen.
  Het bestaan van een Opperwezen erkennen.
  Vrij zijn van vooroordelen of de verzoeking daartoe.
  De mogelijkheid bezitten om een normale financiële bijdrage te storten vereist door de VZW, zonder daardoor nadeel te brengen aan de familiale verplichtingen.
  Aanvaarden dat de rituelen om historische en traditionele redenen gebeuren volgens de Katholieke tradities en riten en de basisprincipes van de Christelijke filosofie, de Bijbel en de Evangeliën.
  Vrijwillig de discipline van de ORDE aanvaarden.

 8. De Postulanten dienen een gedetailleerde vragenlijst in te vullen, welke dient voorgelegd aan de Commandeur. Een kopie hiervan wordt overgemaakt aan de
  Prior. Twee personen dragen de kandidaat voor en staan borg voor de eerbaarheid en de ernst van de Postulant. De aanstelling wordt bekrachtigd door het Kapittel tijdens het Groot Prioraal Convent.

 9. Opdrachten van de Postulant.
  De Postulanten moeten luisteren, leergierig en eerder zwijgzaam zijn en dienen.
  Zij worden onderricht in de werken over de ORDE van de TEMPELS, middeleeuwse en hedendaagse geschiedenis, en over de principes van het broederschap. Zij moeten proeven afleggen, waaruit hun zin voor broederlijkheid en praktische hulp aan de Commanderij en discipline blijkt en zij moeten deontologie aantonen. Zij leren de geschiedenis van de ORDE, en verwerven kennis.

 10. De opdrachten van de Ridders.
  De Ridders werken in de schoot van de Commanderij.
  Zij zullen trachten aanwezig te zijn telkenmale vereist.
  Het kan gebeuren dat zij worden aangewezen om een seminarie te volgen en opdrachten toevertrouwd krijgen.
  Zij volgen een weg ter verwerving van kennis.
  Zij kunnen opgenomen worden in de kring der ingewijden.
  Zij kunnen op hun beurt verkozen worden om hiërarchische functies in te vullen.

 11. De functie van Commandeur is een zware last.
  Hij/zij werkt ten voordele van de ORDE en zijn Commanderij.
  Hij/zij houdt toezicht op de aanwerving en duidt diegenen aan die de weg naar de binnenste cirkel kunnen volgen.

 12. Wat betreft de algemene politiek van de ORDE, deze wordt uitsluitend bepaald door de binnenste cirkel.

 

NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUA DA GLORIAM

Kruis-rood.png